La Fundació

La Fundació Tutelar de les Comarques Gironines té com a objectiu principal defensar, promocionar, desenvolupar i estendre els drets de les persones que pateixen malalties mentals, deficiències cognitives relacionades amb el procés d’envelliment, o tenen una discapacitat intel·lectual, al mateix temps que ajuda les persones a perseguir el seu benestar, assegurar la seva dignitat i preservar la seva autonomia a través de la protecció legal i el suport social.

La Fundació utilitza les institucions de protecció contemplades actualment a la legislació (tutela, curatela, administració patrimonial, assistència, apoderaments preventius, patrimoni protegit…), per tal de cercar el benestar, la dignitat i màxima autonomia de les persones destinatàries. En la majoria de casos, la Fundació intervé per designació judicial, però cada vegada més hi ha persones que utilitzen voluntàriament els mecanismes que la llei els ofereix per cercar la protecció de la Fundació.

La Fundació vol exercir amb excel·lència les seves responsabilitats de suport a persones concretes, però també vol impulsar i promoure la creació de programes, recursos i equipaments socials que millorin les condicions de vida de tot el col·lectiu de persones amb malaltia mental, discapacitat intel·lectual o persones grans que els puguin precisar, així com la qualitat de vida de les seves famílies.

En 13 anys la Fundació ha exercit càrrecs tutelars respecte més 1.200 persones, dels quals 750 són vigents actualment. Del conjunt de casos atesos, un 49% són persones que pateixen un trastorn mental sever; un 27% pateix una discapacitat intel·lectual; un 19% pateix una demència i el 5% restant correspon a persones tutelades amb diagnòstic de difícil classificació.

La Fundació es finança principalment mitjançant un conveni amb el Departament de Treball, Afers socials i Família  de la Generalitat de Catalunya. Aquest conveni subvenciona  els ingressos bàsics per oferir un servei professional de suport en els càrrecs tutelars assumits.

La Fundació està inscrita en:

  • Registre Fundacions 1817
  • Registre Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya S05710
  • Registre de Grups d’Interès de l’Administració de la Generalitat i del Sector Públic. Número d’indicador 315

Filosofia de treball

L’article 12 de la Convenció sobre dels Drets de les Persones amb Discapacitat de les Nacions Unides diu que les persones amb discapacitat (totes, sigui quin sigui el grau d’afectació o el tipus de discapacitat) tenen dret a l’exercici de la seva capacitat jurídica, en igualtat de condicions,  i a rebre suport per fer-ho. Aquesta proclamació d’igualtat jurídica suposa, des d’ara, un veritable canvi de paradigma respecte el que hem conegut fins ara en matèria de protecció jurídica a les persones amb discapacitat. La Convenció suposarà l’abolició dels règims vigents d’incapacitació i de tutela i hauran de ser substituïts per nous sistemes de suport a la presa de decisions, que en qualsevol cas respectin els drets, la voluntat i les preferències de la persona amb discapacitat que desitgi rebre’ls.

Llegir més

En aquest context, mentre no s’adeqüin les lleis estatals i catalanes per adaptar-se al nou paradigma tal com reclama Nacions Unides,  ha de ser la jurisprudència la que interpreti en casos concrets com complir amb l’article 12 —amb la conseqüent inseguretat jurídica— la Fundació està treballant per tal que la seva tasca s’ajusti progressivament als nous requeriments, i aproximant-se a les millors pràctiques internacionals.

Conscients del canvi de paradigma i del nou enfocament que la Convenció dels Drets de les Persones amb Discapacitat (CDPD) introdueix, ens mantenim ferms en el desig de contribuir decisivament per aplicar les previsions que contempla la convenció, avançant-nos especialment als dilemes inicials —a nivell legal, teòric i pràctic— que planteja sobre l’igual exercici de la capacitat legal però essent plenament conscients que per tal d’assolir-los amb garanties d’èxit cal una reforma legal substancial i unes polítiques socials compromeses dissenyades per a proporcionar el suport social i l’assistència necessàries per a tal efecte.

La visió de la nostra organització s’inspira partint d’un enfocament global, tot i que certament els mecanismes de suport destinats a l’exercici de la capacitat legal es poden fer extensius a un sector específic de població, creiem que la nostra experiència contrastada en el Servei de Tutela pot ser la base de partida per a desenvolupar plenament un Servei de Suport que generi una societat més inclusiva d’acord i amb col·laboració de tots els proveïdors de serveis compromesos i alineats amb els Drets Humans i l’extensió d’aquests que contenen les previsions de la CDPD.

Cerquem proporcionar suport a l’exercici de la capacitat jurídica amb salvaguardes adequades i efectives per impedir els abusos de conformitat amb el dret internacional en matèria de drets humans. Aquestes salvaguardes han d’assegurar que les mesures relatives a l’exercici de la capacitat jurídica respectin els drets, la voluntat i les preferències de la persona, que no hi hagi conflicte d’interessos ni influència indeguda, que siguin proporcionals i adaptades a les circumstàncies de la persona, que s’apliquin en el termini més curt possible i que estiguin subjectes a exàmens periòdics fets per una autoritat o un òrgan judicial competent, independent i imparcial. Les salvaguardes han de ser proporcionals al grau en què aquestes mesures afectin els drets i els interessos de les persones.

Vetllem per garantir el dret de les persones amb discapacitat, en igualtat de condicions amb les altres, a ser propietàries i heretar béns, controlar els seus propis assumptes econòmics i tenir accés en igualtat de condicions a préstecs bancaris, hipoteques i altres modalitats de crèdit financer, i han de vetllar perquè les persones amb discapacitat no siguin privades dels seus béns de manera arbitrària.

Treballem en aconseguir prestar suport a l’exercici de la capacitat jurídica amb les eines jurídiques vigents en cada moment, tot i respectant els drets, la voluntat i les preferències de les persones i protegint les persones ateses contra els abusos i les interferències de tercers.

Treballem en la capacitació perquè persones amb discapacitat puguin decidir quan necessiten suport, o quan no el necessiten, cercant , en tot moment, els fets que  permetrien  la substitució en l’adopció de decisions o tant sols  un suport per a l’adopció de decisions. En aquest sentit treballem constantment equilibrant la bàscula entre  el paternalisme-restricció i l’abandonament.

En la mateixa línia d’apropament als dictats de l’esmentada Convenció, el personal de la Fundació assisteix i participa com a conferenciants en congressos i jornades, nacionals i internacionals sobre el tema

També es tenen com a referència de la intervenció el Codi Ètic propi i el de l’Associació ENCAIX. Els aspectes ètics que es deriven de tots dos codis sustenten la pràctica professional i els efectes que provoquen en les persones. Contribueixen a repensar les maneres d’actuar, per evitar que siguin generadores, encara que involuntàriament, d’una major discapacitat per a les persones ateses.

Per tal d’aconseguir els nostres objectius ens comprometem a emprar qualsevol dels mecanismes de protecció legal disponibles —fins al moment hem estat designats tutors d’adults vulnerables mancats de xarxa social que pugui assumir aquesta funció a la nostra regió— aproximant-nos-hi des de l’enfocament menys restrictiu possible i conceptualitzat i executat com un mecanisme de suport, fet que, en última instància, empodera cada individu per a exercir la seva plena capacitat d’obrar.