La Fundació

La Fundació Tutelar de les Comarques Gironines, entitat privada sense ànim de lucre,  neix l’11 d’abril de 2003 fomentada per l’Institut d’Assistència Sanitària (IAS), empresa pública sanitària de la Generalitat de Catalunya que gestiona la Xarxa de Salut Mental i Addiccions de les comarques gironines, en considerar que s’havia de separar l’assistència sanitària de la tutela de les persones que residien en aquell moment a l’antic hospital psiquiàtric de Salt. La creació de la Fundació, però, es va tirar endavant gràcies també a la voluntat de quatre entitats: l’Associació Gerión, dedicada a la tutela de persones grans a partir d’una estructura de voluntariat; l’Associació de Familiars de Malalts Mentals de Girona i Comarques, dedicada al suport dels familiars de persones amb malaltia mental; la Fundació Privada Drissa, dedicada a la inserció laboral de persones amb malaltia mental, i la Fundació Malalts Mentals de Catalunya, que es dedicava a la tutela de malalts mentals a tot Catalunya.

Des de la seva creació, la Fundació també ha assumit les funcions tutelars que exercia la Fundació Privada La Fageda, a la Garrotxa, i la Fundació Tutelar del Gironès, entitat amb la qual es va fusionar l’any 2011.

L’objectiu principal de l’entitat és defensar els Drets de les persones que atén, donar suport, promocionar, desenvolupar i estendre els drets de les persones amb discapacitat (malaltia mental, deficiències cognitives relacionades amb el procés d’envelliment o discapacitat intel·lectual)  al mateix temps que ajuda les persones a perseguir el seu benestar, la seva dignitat i preservar l’autonomia a través de la protecció legal i el suport social.

El seu àmbit d’actuació és el de les Comarques gironines.

Aquesta activitat es fa en el marc de les institucions de protecció de la persona, regulades al Codi Civil de Catalunya quan un jutge decideix encarregar-ne el suport legal en els àmbits que consideri (Tutela i curatela, defensa judicial, guarda de fet).   Tanmateix, quan la pròpia persona sol·licita al Jutjat aquest suport (Assistència), o encarrega el suport via poder notarial.

A banda d’això la Fundació ofereix un servei d’assessorament a entitats i familiars de persones amb discapacitat a persones amb inquietuds sobre el tema del suport jurídic, amb o sense modificació de la capacitat, respecte a familiars, persones properes o respecte a si mateixes i un Servei de suport futur, per tal de preveure el suport, cas que fos necessari en un futur.

La Fundació també vol impulsar i promoure la creació de programes, recursos i equipaments socials que millorin les condicions de vida de tot el col·lectiu de persones amb malaltia mental, discapacitat intel·lectual o persones grans que els puguin precisar, així com la qualitat de vida de les seves famílies.

L’activitat de la Fundació no ha parat de créixer en nombre de persones ateses. Des dels 63 càrrecs inicials fins els 828 a 31 de desembre 2017 es pot observar una evolució constant i això té a veure en el fet que la Fundació no ha rebutjat mai cap cas proposat, sempre que el treball s’ha circumscrit a les Comarques Gironines.

Té una plantilla de més de 70 professionals i promou el suport social destinant el 70% dels seus recursos humans a l’Àrea Social, la qual desenvolupa la seva tasca en xarxa amb la resta de professionals de les àrees Econòmica-patrimonial  i Jurídica així com amb altres institucions, organismes i professionals externs.

En  15 anys, la Fundació ha exercit càrrecs tutelars respecte més 1.400 persones, dels quals prop de 850 són vigents. Del conjunt de casos atesos, un 50% són persones amb  trastorn mental; un 27% amb  discapacitat intel·lectual; un 17% amb  demència i el 6% restant correspon a diagnòstics de difícil classificació.

La Fundació es finança principalment mitjançant un conveni amb el Departament de Treball, Afers socials i Família  de la Generalitat de Catalunya. Aquest conveni subvenciona  els ingressos bàsics per oferir un servei professional de suport en els càrrecs assumits.

La Fundació està inscrita en:

  • Registre Fundacions 1817
  • Registre Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya S05710
  • Registre de Grups d’Interès de l’Administració de la Generalitat i del Sector Públic. Número d’indicador 315

Filosofia de treball

A patir de la ratificació per Espanya de la Convenció dels Drets de les Persones amb Discapacitat (CDPD) de NNUU (aprovada a Nova York el desembre 2006, ratificada per Espanya el novembre 2007 i en vigor a 3 de maig 2008) la Fundació està adaptant la seva activitat al nou paradigma, dins d’un sistema legal que 10 anys després de la ratificació de la Convenció,  encara no s’ha modificat.

La publicació, el 2014, de l’observació general número 1 del Comitè dels Drets de les Persones amb Discapacitat sobre l’article 12 de la Convenció(element nuclear de la Convenció) : igual reconeixement de persona davant la llei, impulsa l’entitat a la revisió de la seva actuació. En igual sentit arrel de la publicació de l’observació número 5 sobre l’article 19 de la Convenció quant al dret a la vida independent i a ser inclòs en la comunitat.

La Convenció defensa els drets de les persones amb discapacitat a l’accessibilitat universal, la igualtat davant de la llei i el dret al suport, la llibertat, la protecció física i mental, la vida independent, la privacitat, dret a la família i la sexualitat, l’educació inclusiva, el més alt nivell de salut, treball inclusiu, nivell de vida adequat (protecció social, programes d’habitatge…), participació en la vida política i pública (votar i ser votat), participació en la vida cultural, obligant els estats que l’han ratificat a abolir les normes discriminatòries i lluitar contra els estereotips i perjudicis.

Deixa enrere la perspectiva paternalista i afavoreix pràctiques basades en el reconeixement del dret de la persona a implicar-se en les decisions que l’afectin. Es promou l’acompanyament en l’exercici dels propis drets, l’autonomia i el respecte per la voluntat i les preferències de la persona.

La Fundació passa  d’un sistema d’actuació basat en la “protecció” i la “Incapacitació” (terme que ja no consta en el seu vocabulari) i la presa de decisions substitutives, envers les persones a les que atén, al suport a la capacitat jurídica, a l’acompanyament a la presa de decisions i l’oferiment de les salvaguardes adequades i efectives per a l’exercici la capacitat jurídica.

Llegir més

En aquest context, mentre no s’adeqüin les lleis estatals i catalanes per adaptar-se al nou paradigma tal com reclama Nacions Unides,  ha de ser la jurisprudència la que interpreti en casos concrets com complir amb l’article 12 —amb la conseqüent inseguretat jurídica— la Fundació està treballant per tal que la seva tasca s’ajusti progressivament als nous requeriments, i aproximant-se a les millors pràctiques internacionals.

Conscients del canvi de paradigma i del nou enfocament que la Convenció dels Drets de les Persones amb Discapacitat (CDPD) introdueix, ens mantenim ferms en el desig de contribuir decisivament per aplicar les previsions que contempla la convenció, avançant-nos especialment als dilemes inicials —a nivell legal, teòric i pràctic— que planteja sobre l’igual exercici de la capacitat legal però essent plenament conscients que per tal d’assolir-los amb garanties d’èxit cal una reforma legal substancial i unes polítiques socials compromeses dissenyades per a proporcionar el suport social i l’assistència necessàries per a tal efecte.

La visió de la nostra organització s’inspira partint d’un enfocament global, tot i que certament els mecanismes de suport destinats a l’exercici de la capacitat legal es poden fer extensius a un sector específic de població, creiem que la nostra experiència contrastada en el Servei de Tutela pot ser la base de partida per a desenvolupar plenament un Servei de Suport que generi una societat més inclusiva d’acord i amb col·laboració de tots els proveïdors de serveis compromesos i alineats amb els Drets Humans i l’extensió d’aquests que contenen les previsions de la CDPD.

Cerquem proporcionar suport a l’exercici de la capacitat jurídica amb salvaguardes adequades i efectives per impedir els abusos de conformitat amb el dret internacional en matèria de drets humans. Aquestes salvaguardes han d’assegurar que les mesures relatives a l’exercici de la capacitat jurídica respectin els drets, la voluntat i les preferències de la persona, que no hi hagi conflicte d’interessos ni influència indeguda, que siguin proporcionals i adaptades a les circumstàncies de la persona, que s’apliquin en el termini més curt possible i que estiguin subjectes a exàmens periòdics fets per una autoritat o un òrgan judicial competent, independent i imparcial. Les salvaguardes han de ser proporcionals al grau en què aquestes mesures afectin els drets i els interessos de les persones.

Vetllem per garantir el dret de les persones amb discapacitat, en igualtat de condicions amb les altres, a ser propietàries i heretar béns, controlar els seus propis assumptes econòmics i tenir accés en igualtat de condicions a préstecs bancaris, hipoteques i altres modalitats de crèdit financer, i han de vetllar perquè les persones amb discapacitat no siguin privades dels seus béns de manera arbitrària.

Treballem en aconseguir prestar suport a l’exercici de la capacitat jurídica amb les eines jurídiques vigents en cada moment, tot i respectant els drets, la voluntat i les preferències de les persones i protegint les persones ateses contra els abusos i les interferències de tercers.

Treballem en la capacitació perquè persones amb discapacitat puguin decidir quan necessiten suport, o quan no el necessiten, cercant , en tot moment, els fets que  permetrien  la substitució en l’adopció de decisions o tant sols  un suport per a l’adopció de decisions. En aquest sentit treballem constantment equilibrant la bàscula entre  el paternalisme-restricció i l’abandonament.

En la mateixa línia d’apropament als dictats de l’esmentada Convenció, el personal de la Fundació assisteix i participa com a conferenciants en congressos i jornades, nacionals i internacionals sobre el tema

També es tenen com a referència de la intervenció el Codi Ètic propi i el de l’Associació ENCAIX. Els aspectes ètics que es deriven de tots dos codis sustenten la pràctica professional i els efectes que provoquen en les persones. Contribueixen a repensar les maneres d’actuar, per evitar que siguin generadores, encara que involuntàriament, d’una major discapacitat per a les persones ateses.

Per tal d’aconseguir els nostres objectius ens comprometem a emprar qualsevol dels mecanismes de protecció legal disponibles —fins al moment hem estat designats tutors d’adults vulnerables mancats de xarxa social que pugui assumir aquesta funció a la nostra regió— aproximant-nos-hi des de l’enfocament menys restrictiu possible i conceptualitzat i executat com un mecanisme de suport, fet que, en última instància, empodera cada individu per a exercir la seva plena capacitat d’obrar.