La nostra Missió, Visió i Valors

Missió

La Fundació Tutelar de les Comarques Gironines té la missió de protegir, integrar i donar suport a totes les persones majors d’edat que pel fet de patir algun tipus de discapacitat, precisin l’exercici d’un càrrec tutelar.

Visió

La Fundació vol estar sempre en disposició de donar suport tutelar a qui ho necessiti en l’àmbit de les comarques gironines, per això ha de procurar disposar dels mitjans personals i materials que permetin, en cada moment, atendre el creixement de càrrecs tutelars, tot mantenint la qualitat del servei i responent a les necessitats de les persones.

La Fundació posa a disposició de la societat el seu coneixement i vol contribuir a millorar els mecanismes de prevenció de les situacions de 6 desemparament o de risc social de les persones amb malalties mentals i oferir assessorament, orientació i acompanyament a les famílies de les persones afectades. Alhora, es proposa contribuir a millorar el sistema de protecció legal de les persones vulnerables.

D’altra banda, també impulsa i promou la creació de programes, recursos i equipaments socials que millorin les condicions de vida de tot el col·lectiu de persones amb malaltia mental, discapacitat intel· lectual o persones grans que ho puguin precisar, així com la qualitat de vida de les seves famílies.

Valors

VALORS ORGANITZATIUS
  • Oferir qualitat en el servei i garantir un servei eficaç i ajustat a les necessitats;
  • Treball en equip: per tal d’oferir un servei dinàmic i complert a través de la multidisciplinarietat;
  • Compromís: per tal de donar seriositat i professionalitat, potenciant la unió i el creixement cap a un mateix objectiu. Valors ideals.
  • Sensibilitzar a la població de les necessitats de protegir les persones vulnerables, conscienciant a la societat en general de la seva situació;
  • Normalitzar la situació i integrar en la societat les persones amb qualsevol tipus de discapacitat.
VALORS PERSONALS
  • Dignitat i igualtat: reconeixement de la dignitat de la persona i abordatge ètic de les decisions a prendre, procurant donar el suport adequat per tal que aquesta desenvolupi les seves capacitats;
  • Llibertat i autonomia: desenvolupament de la persona respectant al màxim les seves creences i preferències;
  • Intimitat i confidencialitat: a través del secret professional, la protecció de dades i la mínima invasió de l’espera personal.